Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Ova mjera dio je Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Kome je potpora namijenjena?

Potpora je namijenjena:

 • obrtima
 • djelatnostima slobodnih zanimanja
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na  obrtnički način.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.

Popis djelatnosti koje mogu koristiti potporu možete preuzeti ovdje.

Namjena korištenja potpora

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
 • uređivanje poslovnog prostora,
 • edukaciju,
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo),
 • certifikate kvalitete i znakove kvalitete,
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, a korisniku se odobrava potpora prema kriterijima skupine koja je za njega najpovoljnija.

Kriteriji za dodjelu potpore

Tradicijske djelatnosti:

 • poboljšanje uvjeta rada radionice,
 • broj zaposlenih,
 • ulaganja u edukaciju zaposlenih,
 • edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
 • obiteljska tradicija,
 • sudjelovanje na sajmovima i sl.,
 • ostvarena priznanja,
 • certifikati odnosno znakovi kvalitet,
 • broj godina poslovanja

Deficitarne djelatnosti:  

 • poboljšanje uvjeta rada radionice,
 • broj zaposlenih,
 • ulaganja u edukaciju zaposlenih,
 • edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
 • vrsta djelatnosti,
 • sudjelovanje na sajmovima i sl.,
 • ostvarena priznanja,
 • certifikati odnosno znakovi kvalitete,
 • broj godina poslovanja.

Proizvodne djelatnosti:

 • poboljšanje uvjeta rada radionice,
 • broj zaposlenih,
 • ulaganja u edukaciju zaposlenih,
 • edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
 • način izrade proizvoda,
 • sudjelovanje na sajmovima i sl.,
 • ostvarena priznanja,
 • certifikati odnosno znakovi kvalitete,
 • broj godina poslovanja.

Visina potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva:

 • koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,
 • koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je odobrena.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za dodjelu potpore, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se Povjerenstvu za odobravanje potpora preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti može se dobiti na web stranici Grada Zagreba.

Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun.

Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako potpora ne bude opravdana.

Rok objave rezultata javnog natječaja

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 120 dana od dana zaključenja natječaja.

Cijeli natječaj možete naći na stranicama Grada Zagreba.