1. Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva dužni ste neprekidno provoditi opće DDD mjere, a podrazumijeva sukladno čl. 10. Opće mjere, odnosno mjere koje svaki vlasnik salona svakodnevno samostalno mora provoditi u salonu.

ČL. 10.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:
1. osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, predmeta koji dolaze u dodir s hranom i predmeta opće uporabe te sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa istih,
2. osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu vodom za piće,
3. osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupališnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih voda od javno zdravstvenog interesa,
4. osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na površinama, u prostorijama ili objektima iz stavka 1. ovoga članka,
5. osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, balastnih voda te odlaganja otpadnih tvari,
6. osiguravanje provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere na površinama, prostorima, prostorijama ili objektima iz stavka 1. ovoga članka.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se poduzimaju s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama na površinama, u prostorijama, objektima, uređajima, priboru te opremi iz stavka 1. ovoga članka.

Dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva i svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina, prostorija ili objekata iz stavka 1. ovoga članka, kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora.

Dezinsekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja broja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja njihovog broja ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima i objektima iz stavka 1. ovoga članka.

Deratizacija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili građevinsko-tehničke mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se provode u cilju sprečavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca na površinama, u prostorima i objektima iz stavka 1. ovoga članka.

Periodička obveza provedbe DDD mjera u ingerenciji je grada Zagreba. Ukoliko je Vaš salon u sklopu stambeno objekta potrebno je od predstavnika stanara zatražiti potvrdu (kopiju) o provedbi navedenih mjera, stime da se DDD mjere moraju provoditi za cijel objekt, a ne samo za salon. Ako se salon nalazi u kući (Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stanu) tada trebate sačuvati potvrdu o provedenim DDD mjerama. Ukoliko u inspekcijskom nadzoru inspektor utvrdi neprovođenje DDD mjera tada će narediti da se potrebne mjere provede ovlašteno poduzeće.

2. Na radnu odjeću primjenjuje se Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela (NN 046/1994), u prilogu.

Grad Zagreb je 1969 propisao Uvjete za radnu odjeću Službeni glasnik br. 7/1969. Grada Zagreba, koji je još uvijek na snazi, iz kojeg donosimo obveze članka 25. Uz napomenu da inspektori kažnjavaju ukoliko se ne provodi navedena oledba. Ostale obveze iz navedenog glasnika pripremljene i date u prilogu.

Član 25.

Za svaku zaposlenu osobu poslodavac mora osigurati najmanje dva ogrtača ili dva para radne odjeće, bijelog ili svijetlog jednobojnog materijala koji se može iskuhavati, te higijensku radinu obuću.

Za vrijeme rada, zaposleno osoblje mora na sebi imati čisti ogrtač ili radnu odjeću, koja kod žena mora pokrivati građansko odijelo, a radni ogrtač kod muškaraca mora dosizati do koljena. Za vrijeme rada, kod bojadisanja i pranja kose mogu se upotrijebiti ogrtači tamne boje ili pregača od sintetičnog materijala, koji zaštićuju radnu odjeću.

3. Saloni koji pružaju usluge laserskih tretmana i tretmana kavitacije, radiofrekvencije, ultrazvuka moraju poštivati slijedeće odredbe:
3.1. Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju ugrađene izvore optičkih zračenja (NN 091/2006)
3.2. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN 204/2003 i 91/2007)
3.3. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 041/2013)
Uvjeti koje morate zadovoljiti ovise o vrsti usluge koju pružate i vrsti uređaja kojeg posjedujete.

4. Mjerenje optičkog zračenja, ispitivanje i provjera izvora optičkog zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima optičkog zračenja mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje imaju dopuštenje od strane Ministarstva zdravlja. Člankom23. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN 204/2003) i izmjenom 91/2007 određeno je:

Članak 23.

Za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju ugrađene izvore optičkih zračenja, za koje je prema odredbama ovoga Pravilnika obvezan nadzor provodi se:
– postupak ispitivanja ili potvrđivanja sukladnosti uređaja zahtjevima ovoga Pravilnika za nove uređaje domaće i strane proizvodnje prije stavljanja uređaja u promet, odnosno prije njegove uporabe;
– obvezna periodička ovjera uređaja.
Postupak ispitivanja ili potvrđivanja sukladnosti provodi se ispitivanjima kod ovlaštene pravne ili fizičke osobe te po potrebi kod krajnjeg korisnika prema Naputku o ispitivanju i potvrđi¬vanju sukladnosti izvora optičkog zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima optičkog zračenja a u skladu s odredbama ovoga Pravil¬nika.

Postupak ocjene sukladnosti uređaja proizvedenih u Republici Hrvatskoj obvezan je zahtijevati proizvođač. Postupak ispitivanja sukladnosti uvezenih uređaja obvezan je zahtijevati uvoznik, odnosno zastupnik strane tvrtke, ako se uređaji prodaju s konsignacijskog skladišta.

“Obvezna periodička ovjera uređaja provodi se najkasnije po isteku 1 godine od dobivanje dozvole za uporabu uređaja odnosno nakon prethodne provjere”. Izvanredno se provjeravaju uređaji koji su popravljani ili rekonstruirani i to odmah nakon popravka, odnosno prije nego što se ponovno uporabe. O obveznoj provjeri po isteku propisanog razdoblja i o izvanrednoj provjeri uređaja koji su popravljani obvezan je brinuti se vlasnik uređaja.

Zaključujem, obveza ispitivanja navedenih uređaja određena je jednom godišnje od strane ovlaštenog pružatelja usluge.

Sve navedene pravilnike možete besplatno naći na stranicama www.nn.hr

I nadalje koristite stručne usluge Savjetodavne službe Hrvatske obrtničke komore